Zápis ze zasedání studentů s vedením školy

1. Zasedání v akademickém roce 2013/2014 ze dne 3. 12. 2013

 

Přítomni za vedení VŠTE: prof. Ing. Jan Váchal, CSc., Ing. Petra Bednářová, Ph.D., Bc. Vojtěch Stehel

Přítomni za studenty VŠTE: Jan Hoza, Jan Doucek, Jiří Kostohryz, Lávička Michal

 

Program 1. Zasedání:

1. Sdělování informací studentům 

2. Odchod kantorů z VŠTE

3. Závěr

Ad. 1. Sdělování informací studentům

Mezi studenty a vedením bylo dohodnuto, že studenti budou více informováni o vnitřních záležitostech školy a to skrz IS VŠTE, dále pak přes Studentskou unii prostřednictvím jejich emailua facebookových stránek, v neposlední řadě budou tyto informace prezentovány na webových stránkách školy. 

 

Ad. 2. Odchod kantorů z VŠTE

Studentům bylo podáno vysvětlení, proč je důležité preferovat kantory s publikační činností. Jedním z důvodů proč se tak děje je, že publikační činnost přináší VŠTE tolik potřebné dotační příspěvky, dalším z mnoha důvodů je fakt, že jsou tito lidé potřební k akreditaci studia. Vedením bylo vysvětleno i to, proč někteří kantoři VŠTE opouští, paní Ing. Petra Bednářová, Ph.D. vysvětlila, že odchody pracovníků jsou především způsobeny změnou pracovních podmínek. Paní doktorka se studentům dále zavázala, že zajistí adekvátní náhradu za každého pracovníka, který VŠTE opouští. Tato náhrada by však měla být zajištěna již do letního semestru 2014. Byla podána připomínka, že se studenti obávají o nedostatečnou praxi kantorů, vedení odvětilo, že v současné době probíhá jednání mezi VŠTE a odbornými firmami, aby byla zajištěna odborná praxe akademikům a studentům, kteří ji potřebují. 

 

Ad. 3. Závěr

Závěrem byly sjednány budoucí okruhy, ve kterých je možné dále jednat, k těmto okruhům bude mít možnost vyjádření každý student a to pomocí Infocentra SU, telefonicky nebo emailem SU a dále také pomocí sociálních sítí SU. Hlavními body pro jednání tedy jsou: 

- Zabezpečení pedagogika

- Správa školy

- Komunikace a informatika

 

Dalšími kroky, ke kterým se při debatě došlo, jsou takovéto:

- Zástupci studentů na základě připravovaných okruhů sestaví seznam dotazů a připomínek

- Připomínky obdrží pan prof. Ing. Jan Váchal, CSc., který je předloží k projednání s příslušnými osobami.

- SU uspořádá debatu studentů mezi studenty, bez přítomnosti vedení. Zde bude mít každý student možnost vyjádřit své nápady, připomínky s řešením atd. Tyto věci se pak zpracují a předloží vedení.

- Schůze zástupců studentů s vedením. Zde budou projednány body ze zasedání zástupců studentů se studenty.

- Další kroky budou upřesněny.

 

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2013

Zapsal: Jan Zugárek v. r.

Ověřil: Lávička Michal v. r.

Doucek Jan v. r.

 

Bez příloh.