Setkání s vedením II

Zápis ze dne: 12. 11. 2013

Projednány otázky:

1.      Bakalářské práce – přihlašování, témata, školitelé.

2.      Absence.

3.      Ubytovací stipendium.

4.      Prostor pro diskuzi.

 

Přítomni (uváděni bez titulu):

Vochozka, Štěpánková, Rowland, Stehel - vedení

studenti

Dušková – zapisovatel

 

Docházka studentům omluvena v intranetu na základě prezenční listiny (od 8:15 do 11:25).

 

1. Bakalářské práce

Bc. Andrea Štěpánková upřesnila možnosti přihlašování se k tématům BP a odpověděla na otázky, viz níže. Byl upřesněn výběr seminárních skupin podle školitelů u předmětů DIS a BAP.

Student má možnost navrhnout své téma, téma musí vycházet z profilu absolventa. Téma navrhuje vždy školitel. Téma je schvalováno metodikem a vedoucím katedry.

Potvrzující e-mail vygenerovaný z IS chodí v případě, že si školitel tuto funkci zapne. Potvrzení přihlášení studenta může být různé, např. osobní schůzka, e-mail, konzultace.

Řada prací je zadávána firmami, zde není primárně dodržen harmonogram. Firma funguje na jiném principu než začátek a konec semestru jako ve škole.

 

Dotaz: Proč už dávno nejsou z témat na BP vymazáni absolventi? Zabírají tím místo pro nynější studenty.

Systém vede veškerá bakalářská témata v IS-Studium-Přehled balíků, kde si každý vyučující spravuje téma sám, tj. zadává maximální počet studentů k tématu (přičemž, počet se bere ze všech přihlášených). Systém nerozlišuje, že u tématu jsou absolventi. Sám automaticky studenta z tématu neodhlásí.

Vedoucí BP musí ručně navýšit kapacitu o absolventy, nebo absolventy ručně odmazat.

Pokud jsou u tématu přihlášeni absolventi, nově příchozí studenti si mohou přes absolventa BP rozkliknout a podívat se na metodiku, posudky atd. Upozorňujeme, že to, co bylo aktuální před 4 roky, nemusí být aktuální dnes.

 

Dotaz: Od 1. 11. 2013 jsme se měli přihlašovat k tématům BP. Jak je možné, že témata na IS nejsou stále kompletní? Jak může učitel 6 hodin před přihlašováním říci, že vypíše svých 30 témat až další týden, když nám do teď říkali, že 1. 11. to bude kompletní a obnovené. Když musí termíny dodržovat studenti, tak by to mělo dodržovat i vedení, které má jít příkladem.

Dne 7. 10. 2013 zaslala Mgr. Brcková e-mailem všem vedoucím kateder celkové informace o BP vč. harmonogramu a nabídky školení pro nové školitele, kteří chtějí vést BP. Tyto informace obdrželi i vyučující spolu s pokyny pro vypsání nových témat.

Studenti často dostávají informace ze dvou stran, jednak pokyny z pedagogického oddělení, jednak odpovědi na přímé dotazy od jednotlivých vyučujících, které se bohužel liší od pokynů pedag. oddělení.

Omlouváme se. Budeme se snažit zlepšit informovanost, bude zajištěno přes Bc. Štěpánkovou v komunikaci s doc. Husárem.

 

Dotaz: Jak je možné, že prorektoři, učitelé a studijní oddělení podává rozdílené informace? Postup přihlašování k tématu BP?

Informace, jak a kdy se přihlašovat, byly poskytnuty pedagogickým oddělením na informačních schůzkách, které proběhly v učebně E1 ve dnech: 17. 10. pro prezenční formu studia, a 2. 11. pro kombinovanou formu studia. Zároveň byly informace zveřejněny 30. 10. 2013 prostřednictvím IS-vývěsky (viz příloha), kde je popsáno, jak se student přihlašuje.

Vyučující byli též instruování k prostudování informačního balíčku k BP.

Podle Směrnice č. 13/2012, čl. 2, odst. 4, cituji: Student si může zapsat téma/variantu BP v jakémkoliv semestru studia na VŠTE. Téma/variantu BP si volí z nabídky, kterou najde v IS. Přihlášení k tématu/variantě student provádí následujícím způsobem: IS → Student → Přihlašování se k tématům/variantám z balíků témat – výběr dané katedry → zvolí si schválené téma/variantu. Student má dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) možnost téma/variantu navrhnout sám. Toto téma předkládá vedoucímu práce. Proces schvalovacího postupu se řídí čl. 3, odst. 3 a 4. Student je povinen si zjistit, zda jím navržené téma bylo schváleno. Pokud není navrhované téma schváleno, vybírá si student z jiných schválených témat/variant.

 

Jeden z postupů dle směrnice:

Dotaz, jak se přihlásit, možnost a) zajít za učitelem, nechat si to schválit a přihlásit se?

- ano, toto je možné v případě, kdy student si chce navrhnout vlastní téma. Učitel/školitel předkládá navržené téma vedoucímu katedry -> metodikovi -> PO -> vypsané téma do IS -> student se přihlásí

 

Dotaz, jak se přihlásit, možnost b) má se přihlásit a potom informovat učitele?

- ano, možné z hlediska etiky, avšak toto není vyžadováno. Školitel do 5 prac. dní na základě směrnice studentovi téma schvaluje (buď prostřednictvím osobní schůzky, e-mailem, potvrzení v IS přes balíky...)

 

Dotaz, jak se přihlásit, možnost c) má se přihlásit a potom požádat učitele o schválení a zapsání?

- student se pouze přihlásí. Školitel do 5 prac. dní na základě směrnice studentovi téma schvaluje (buď prostřednictvím osobní schůzky, e-mailem, potvrzení v IS přes balíky...)

- vedoucí BP pouze studentovi potvrzuje přihlášení k tématu, a student se ve stanovený termín přihlašuje do seminárních skupin k DIS/BAP (toto je nutné z důvodu importu počtu BP do systému TMS).

 

Dotaz: Na přednášce BP bylo řečeno, že bez e-mailu, kde učitel schvaluje přihlášení a potvrzuje vám to, přihlášení k tématu neplatí. 95% studentů ale tento e-mail nemá. Je to tedy opravdu povinný?

Potvrzující e-mail vygenerovaný z IS chodí v případě, že si školitel tuto funkci zapne. Potvrzení přihlášení studenta může být různé, např. osobní schůzka, e-mail, konzultace.

 

2. Proces docházky, čteček a absence

Odpovídal Ing. Stehel

 

Dotaz: Kdy a jak uvidíme docházku?

Toto je zatím v řešení v návaznosti na propojení systémů. Můžeme předpokládat, že docházka se v IS bude zveřejněna cca do 30. 11. 2013. Student uvidí docházku v poznámkovém bloku.

Došlo k sjednocení absencí. Docházka je zaznamenána pomocí čteček, které mají vnitřní paměť, docházka je zaznamenána korektně. Studentům bylo doporučeno, aby nepřikládali ke čtečkám peněženky, kde je více karet. Přikládat pouze ISIC kartu tak, aby bylo vše řádně zaznamenáno.

 

Pokud student nesplní docházku, přijde mu automaticky vygenerovaný e-mail. Tam je stanovena lhůta pro dodání omluvenky na studijní oddělení (do 5 prac. dnů). Docházka je v návaznosti na rektorské volno všem studentům omluvena tak, jako kdyby studenti na výuce byli. V průběhu schůzky došlo k otestování ze strany Ing. Stehla u předmětu TES_1 u seminární skupiny S01. Všichni studenti mají docházku omluvenou.

 

Dotaz: Jak funguje přenos mezi čtečkou a systémem, který má vyučující?

K pár minutám zpoždění může dojít, než protečou informace mezi čtečkou a systémem pro vyučující. Při standardním průchodu trvá synchronizace pár minut. Záleží na zatížení systému a sítě.

 

Vysvětlení e-mailu, který dorazil studentům: Když zpoždění je zaviněno třetí stranou, co to znamená?

První týden výuky zimního semestru 2013 byla studentům hromadně omluvena absence zaviněná třetí stranou.   Bylo zároveň dohodnuto, že se jednalo o neplánované situace, kterými byla postižena větší skupina studentů. Takovou situaci uplatnila SU vůči rektorovi. Taková situace nastala však pouze v prvním týdnu výuky, kvůli dopravnímu spojení. Případné problémy v dalších týdnech se již daly předpokládat, proto již nebudou tyto důvody uznávány

Přílohou zápisu je seznam předmětů, kde není docházka elektronicky sledovaná.

 

Po dohodě na schůzce mají studenti možnost navrhnout jiné řešení evidence docházky, které bude respektovat Studijní a zkušební řád a další předpisy školy, dále tak, aby nezatížil systém, a musí být dodržena docházka 70%.

 

Dotaz: Absence, kdy a kde bude vidět (kdo jakou má absenci)?

Správné pípnutí je zobrazeno na displeji čtečky hned po přiložení karty. Toto je zatím v řešení v návaznosti na propojení systémů. Můžeme předpokládat, že docházka se v IS bude studentovi zobrazovat cca do 30. 11. 2013. Student uvidí docházku ve svém poznámkovém bloku.

 

Dotaz: ohledně absencí, některé čtečky si prostě udělají, co chtějí, a já se obávám, aby mě za pár týdnů systém z nějakého semináře nevymazal z důvodu „absencí“. Učebny D415, E, A7, D515.

Všechny čtečky fungují a průchody jsou zaznamenány v paměti. V případě problému je možné kontaktovat kolegu Ing. Stehela, který může prověřit. Dále kolega Ing. Stehel nabídl možnost zapojení se do prověřování docházky.

 

Další dotaz se týká absencí. Kolik můžeme mít v jakém předmětu. Někteří učitelé tvrdí 4, někteří 3. Chtělo by to sjednotit.

Došlo ke sjednocení.

·         13 týdnů – 4 povolené absence

·         26 týdnů (jazyky) – 8 povolených absencí

·         Výuka v sudých nebo lichých týdnech výuky – 2 povolené absence

 

3. Stipendia

Dotaz: k vyplácení stipendií.  Z jakého důvodu přijdou v prosinci platby jen za 4 měsíce, když jich má přijít 5?

Odpovídala Bc. Štěpánková a upřesnila, že se jedná o výplatu za 3 nebo 4 měsíce. Všichni studenti byli informováni e-mailem o vypsaných sběrech na všechna stipendia dne 26. 9. 2013.

Stipendia řeší Stipendijní řád, který je v současné době nově vydaný k 30. 9. 2013 a v souvislosti s ním je právě ve schvalovacím řízení nová vnitřní norma – Stipendia VŠTE.

·         Sociální stipendium se vyplácí po dobu 10 měsíců k 15. dni/každý měsíc zpětně. Vyplácí se od října do června. Červenec a srpen se nevyplácí, září se vyplácí.

·         Prospěchové stipendium se vyplácí po dobu 10 měsíců k 15. dni/každý měsíc zpětně. Vyplácí se od října do června. Červenec a srpen se nevyplácí, září se vyplácí.

·         Ubytovací stipendium...

dle starého Stipendijního řádu se přiznalo stipendium po dobu 10 měsíců (NOVĚ přiznáno pouze na 9 měsíců)

Výplata ubytovacího stipendia v tomto AR bude k 15. 12. 2013:

·         1. ročník: bude vyplaceno 3 x 600 Kč za měsíce: říjen, listopad, prosinec 2013

·         vyšší ročníky: bude vyplaceno 4 x 600 Kč za měsíce: září, říjen, listopad, prosinec 2013 (toto stipendium přiznáno dle starého Stipendijního řádu – proto 4 x!)

Další výplatní termíny ubytovacího stipendia budou k:

·         15. 3. 2014 – všichni dostanou 3 x 600 Kč za měsíce: leden, únor, březen 2014

·         15. 6. 2013 – všichni dostanou 3 x 600 Kč za měsíce: duben, květen, červen 2014

·         Červenec, srpen a ZÁŘÍ – dle nového stipendijního řádu vypláceny nebudou.

 

Podle Stipendijního řádu (vydaného k 30. 9. 2013), čl. 7 Ubytovací stipendia, odst. 3, cituji:

Ubytovací stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce (dále jen „stipendijní období“), kdy první z nich začíná 1. ledna a končí 30. června a druhé začíná 1. října a končí 31. prosince. Studentovi zapsanému do studia v průběhu stipendijního období, nebo který v tomto období přestal splňovat podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, lze stipendium vyplatit pouze v poměrné odpovídající výši. Ubytovací stipendium se vyplácí vždy zpětně za 3 měsíce.

 

4. Diskuze

Diskuze na téma: docházka

·         docházka

·         písemné testy

·         vzdělávání x vychovávání

·         akademická svoboda x anarchie

·         tolerantnost docházky

·         szz

·         nahrazování školitelů na BP

 

Diskuze na téma: cena jídel, baget a doplňkového jídla

·         Škola získává prostředky pro stravování (400 tisíc Kč/rok). Tyto dotace se vztahují pouze na cenu hlavního jídla.

·         Bagety jsou cenově drahé. Je možné změnit dodavatele baget? A doplňkového jídla?

 Dle sdělení kvestora: od pondělí 18. 11. 2013 bude zahájena vlastní výroba baget. Tyto bagety budou cca o 5 Kč levnější než současné nakupované bagety. Nakupované bagety budou nadále využívány jako doplňkový sortiment. Kolega Hak, vedoucí menzy, zároveň připravuje snídaňové menu, které bude rovněž k dispozici od pondělí 18. 11. 2013.

 

Diskuze na téma výuka:

·         Hodnocení testu: 70% (možnost opakovat pouze závěrečný test v případě 30% znalostí).

            STA - 3 průběžné testy???

-          program k výuce "R"

-          statistika není možné počítat podle vzorečků, zpracovat velký objem dat

-          úprava anotací na příští semestr do 24. 11. 2013

-          koncepce výuky bude řešena s garantem předmětu

-          na další schůzce předá pan rektor resumé jednání s garantem.

 

·         KDO - potřebný předmět

-          málo komunikace!

-          velký počet studentů ve skupině

-          koncepce výuky bude řešena s garantem předmětu

-          na další schůzce předá pan rektor resumé jednání s garantem.

 

·         SZZ

-          u ústní zkoušky – téma, ke kterému se student vyjadřuje

-          hodnocení komise (nebyl průměr hodnocení), tedy nespravedlivé

-          u písemné zkoušky - vše v zadání (charakterizujte, uveďte příklad, nakreslete, popište, znázorněte graficky...)

-          Písemná zkouška je především transparentní oproti zkoušce ústní. Navíc lze písemnou zkoušku vždy zpětně dokladovat.

 

Další setkání se plánuje v týdnu od 2. 12. 2013 (organizace přes kolegu Lávičku.

 

Příloha č. 1:

Seznam předmětů, kde 70% metodou hodnocení není závěrečný test, nýbrž projekt.

·         A_EPC

·         A_HRM

·         A_IBW_A

·         A_IBW_H

·         AKV

·         A_MAM

·         A_TBM

·         BAP

·         CAD_1

·         CAD_2

·         CAD_4

·         DIS

·         HYD_1

·         MAA

·         MAK

·         MAV

·         MOP

·         PRE_1

·         PRJ_1

·         PRM_1

·         PRS_1

·         PRS_2

·         RKS

·         RSS

·         SBP

·         TER

·         TES_1

·         A_PRO

 

·         DKE exkurze

·         AKV         ústně

·         A_BPR    ústně

 

Příloha č. 2:

Seznam předmětů, kde není docházka monitorována prostřednictvím systému čipování, nýbrž docházku sleduje vyučující v souladu s organizací výuky, která je stanovena v anotaci.

·         TTD

·         PRJ_1

·         MAA

·         DAP_2

·         A_PRO

·         A_TMB

·         SBP

·         PRE_1

·         DOO (od 1.11.2013)

·         TSD_1 (od 1.11.2013)